POLSKO-W£OSKA SZKO£A MUZYCZNO-JÊZYKOWA
Copyright © 2015 by Arte Affari
Licznik odwiedzin
Licznik
Poniedzia³ek 28 stycznia 2019 r.
Aktualności
Chcesz zasmakowaæ jêzyka i kultury W³och?

Ju¿ tej jesieni zapraszamy na naukê jêzyka, a tak¿e wydarzenia kulturalne, w których zasmakujecie kultury Italii. Arte Affari to nie tylko nauka, ale tak¿e miejsce, w którym zasmakujecie kultury naprawdê.
W planach: koncerty, spotkania z ciekawymi osobowo¶ciami, kulinaria, wieczorki filmowe, poetyckie i pe³ne przyjemno¶ci podró¿e "palcem po mapie", wycieczki itp.

___________________________________________________________________________


ZAPISY NA SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 ROZPOCZÊTE!


Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± ofert± równie¿ w zakresie kursów niestandardowych:
- dla dzieci
- dla maturzystów

Jeœli nie wiesz jaka grupa jest dla Ciebie odpowiednia skontaktuj siê z nami, a na pewno pomo¿emy Ci dokonaæ odpowiedniego wyboru!


NOWOŒÆ! - kursy jêzykowe dla wyje¿d¿aj±cych do pracy opiekunek i pielêgniarek, a tak¿e przysz³ych pilotów i przewodników wycieczek.

(903) 855-8545

Wszystkim zapisanym s³uchaczom s± wysy³ane wiadomo¶ci potwierdzaj±ce pierwsze zajêcia wraz z godzin± i dniem rozpoczêcia drog± mailow± lub telefonicznie.
Prosimy w miarê mo¿liwo¶æi o podawanie oprócz e-mail w zapisach tak¿e numeru telefonu kontaktowego, co u³atwi w razie potrzeby kontakt ze strony szko³y.

- godzina lekcyjna = 45 minut
- komfortowe grupy 4-8 osób
- lektorzy polscy i w³oscy

W przypadku wolnych miejsc istnieje mo¿liwo¶æ wykupienia pojedynczej lekcji w danej grupie:
90 minut - 30 PLN
60 minut - 20 PLN

Je¶li nie wiesz jaka grupa jest dla Ciebie odpowiednia skontaktuj siê z nami, a na pewno pomo¿emy Ci dokonaæ odpowiedniego wyboru!
____________________________________________________________________________

Dzieciom proponujemy kursy:
- grupa najm³odsza (2-3 lata): kurs muzyczno-jêzykowy 6304878514,
- grupa 4-6 lat: kurs muzyczno-jêzykowy 660-738-3488,
- grupa 7-9 lat: kurs jêzykowy (450) 736-1228,
- grupa 10-12 lat: kurs jêzykowy ROSSO.
Ponadto oferujemy kursy przygotowuj±ce do egzaminów: gimnazjalnego oraz maturalnego.
____________________________________________________________________________

Zapisy w trakcie trwania semestru
Przez ca³y rok jest prowadzony nabór na:
- kursy tematyczne np. jêzyk w³oski w biznesie, w turystyce, dla wyje¿d¿aj±cych do pracy,
- kursy jêzyka w³oskiego od podstaw,
- zajêcia konwersacyjne i przygotowuj±ce do egzaminów CILS, CELI.

Je¶li inna szko³a lub korepetycje nie spe³ni± Twoich oczekiwañ, przyjd¼ do nas, a my Ciê nie zawiedziemy. Zap³acisz tylko za zajêcia, które pozosta³y do koñca kursu, a zaleg³o¶ci nadrobisz bezp³atnie w grupie na odpowiednim poziomie lub na zajêciach indywidualnych.
6048199107
Zadaj nam pytanie
223-204-7391
Nasi partnerzy
316-298-0961
webmaster: 8445930793