9738533427 สาระน่ารู้ ระเบียบ/ประกาศ 252-439-3225 ระบบรายงาน อกม. ห้องสนทนา ติดต่อเรา
ความเป็นมาของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
2626728339
บทบาทภารกิจอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
(615) 916-3390
เว็บไซต์อาสาสมัครเกษตร(อกษ.)
ป้ายไวนิลจัดนิทรรศการ
รายงานการประชุม
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ Smart Farmer

การจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร ปี 2556

บทสัมภาษณ์ อกม.
โดยเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.สพก
ติดตามการดำเนินของ อกม.ในการ จัดทำสำมะโนการเกษตร
ณ พื้นที่จังหวัด สระบุรี และจังหวัดลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
Web Site Counter
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
ดาวน์โหลดไฟล์
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2557

» 262-383-0969
» lamb tail
» ghostlet

 

 
pasan
การแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (08/07/2013)  
แจ้งดาวน์โหลดคู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว (26/06/2013) 
สพก.แจ้ง การจัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
หลักสูตร "การลดต้นทุนการผลิตข้าว"(25/06/2013)
รายชื่อ คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(13/03/2013)
สพก.ขอความร่วมมือในการยืมตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบล และอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน(อกม.) ช่วยปฏิบัติงานสำมะโนการเกษตร ปี พ.ศ.2556 (20/02/2013)
 301-754-4992
 à¸ªà¸³à¸™à¸±à¸à¸‡à¸²à¸™à¸ªà¸–ิติแห่งชาติ ได้ขอความอนุเคราะห์ยืมตัว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบล มาเป็นเจ้าหน้าที่ ด้านวิชาการ (ประมาณ 3,000 คน) และอาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน (อกม.)
(ประมาณ 17,000 คน) มาเป็นเจ้าหน้าที่ สำรวจ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ในการทำ สำมะโนการเกษตร
โดยการนำเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Tablet) ในการบันทึกข้อมูล ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 (22/01/2013)
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้นโยบายพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน ให้สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกร ในท้องถิ่น และช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ กระทรวงเกษตรฯ ในการพัฒนาการเกษตร ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อเกษตรกร ชุมชน
และประเทศชาติ (12/11/2012)

            ภาพกิจกรรม                              (819) 624-8600.
440-907-2893
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตร ฯ
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
(อกม.) หลักสูตร"การลดต้นทุน
การผลิตข้าว" ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก. ติดตามความก้าวหน้า
การจัดเก็บข้อมูล สำมะโนเกษตร
ณ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.สพก. ติดตามการดำเนินของ
อกม.ในการ จัดทำสำมะโนเกษตร พร้อมกับเยี่ยมการดำเนินกิจการ
ของกลุ่มแม่บ้าน
ณ พื้นที่จังหวัดสงขลา
๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก. ติดตามการดำเนินของ อกม.ในการ จัดทำสำมะโนเกษตร
ณ พื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ และบรรยายพิเศษในงานชุมนุม
แม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่
ข่าวเด่นประจำวัน ข่าวนวัตกรรม/ไอที
   


งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาคาร ๑ ชั้น ๔ ถนนพหลโยธิล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงเทพมหานคร
โทร
.๐-๒๕๗๙-๓๐๐๖, ๐-๒๙๔๐-๖๐๒๕ E-mail : asakaset@doae.go.th, /www.facebook.com/rsakaset.moac