269-372-7194
(513) 794-9170  Szczeniaki  Psy  Suki  (314) 588-2939  wholesomely  514-201-1407  Ksiêga Go¶ci  Linki  Kontakt
Tytu³ strony
Witam na stronie po¶wiêconej hodowli psów rasy American Staffordshire Terrier- No Doubt Team.

Polecamy naszego reproduktora:

Inter Ch, M³.Ch.Pl, Ch.Pl, Ch.Sk, Ch.Md, Ch.Ro, Ch.Ua, Grand Ch.Sk, Vet.Ch.Sk, Wet.Ch.Pl, Vet.Ch.Ua, Vitaz Slovenska veteranov 2014, East Winner 2010BIG BOY No DoubtZapraszam do zapoznania siê z jego osi±gniêciami, obejrzenia Galerii, przyjmujê rezerwacje na szczeniêta i dziêkuje za wpisy pozostawione w Ksiêdze Go¶ci


mgr in¿. zootechnik
Maja Dura


O mnie

Moja przygoda z psami rasy American Staffordshire Terrier zaczê³a siê w roku 2003, gdy do mojego domu trafi³a suczka- BLUE NANA Turbulencja, która w roku 2006 urodzi³a swój pierwszy miot. Ze skojarzenia z psem M³.Ch.Pl, Ch.Pl GIORGIO Amet Admiral zostawi³am sobie psa- BIG BOY No Doubt.
Jeste¶my cz³onkami Klubu Top Hodowców Royal Canin
Wzorzec Rasy

Wzorzec rasy FCI Nr 286 - Ostatnia nowelizacja 01.12.1997
Kraj pochodzenia: USA
Data publikacji obowi±zuj±cego wzorca: 03.09.1996
U¿ytkowanie: terier.
Klasyfikacja FCI: grupa 3 teriery sekcja 2 teriery typu "bull"

WYGL¡D OGÓLNY: Jak na swoje wymiary pies ten powinien sprawiaæ wra¿enie wyj±tkowo silnego. Jego budowa jest mocna, muskulatura wydatna, a jednak jest zwinny i elegancki. ¯ywo reaguje na otoczenie. Zwarty, krêpy, ale nie wysokono¿ny lub lekkiej konstrukcji. Jego odwaga jest przys³owiowa.

G£OWA: ¦redniej d³ugo¶ci, kufa i mózgoczaszka s± g³êbokie. Mózgoczaszka szeroka. Stop wyra¼nie zaznaczony.
Trzewioczaszka: Trufla nosowa: tylko czarna. Kufa ¶redniej d³ugo¶ci, zaokr±glona w górnej czê¶ci, jej linia pod oczami zdecydowanie za³amuje siê.
Wargi przylegaj±ce, nie obwis³e. Uzêbienie: dobrze zarysowana szczêka, ¿uchwa mocna o du¿ej sile uchwytu. Siekacze szczêki s± w ¶cis³ym zwarciu z zewnêtrzn± stron± siekaczy ¿uchwy. Policzki o bardzo uwydatnionym umiê¶nieniu. Oczy ciemne, okr±g³e, g³êboko osadzone, szeroko rozstawione. Powieki nie mog± byæ ró¿owe. Uszy wysoko osadzone, kopiowane lub pozostawione naturalne. Preferowane s± uszy nie przyciête, które powinny byæ krótkie, w kszta³cie p³atka ró¿y lub pó³ uniesione. Wisz±ce uszy s± wadliwe.

SZYJA: Mocna, lekko ³ukowato wygiêta, zwê¿a siê stopniowo od ³opatek ku g³owie. Jest ¶redniej d³ugo¶ci, sucha, bez podgardla.

TU£ÓW: Linia górna: grzbiet do¶æ krótki. Lekko opada od k³êbu do zadu. Zad krótki i ³agodnie ¶ciêty ku nasadzie ogona.
Lêd¼wie lekko uwypuklone.
Klatka piersiowa g³êboka i szeroka, dobrze wysklepione ¿ebra, które s± ¶cis³e i daleko zachodz± do ty³u.

OGON: Krótki w porównaniu z wielko¶ci± psa, nisko osadzony, zwê¿aj±cy siê ku koniuszkowi. Nie jest zakrêcony, ani noszony powy¿ej linii grzbietu. Nie kopiowany.

KOÑCZYNY: Koñczyny przednie powinny byæ proste o mocnej ko¶ci.
£opatki silne i umiê¶nione. Ko¶ci ³opatek szerokie i sko¶nie u³o¿one. ¦ródrêcza pionowo ustawione.
Koñczyny tylne mocno umiê¶nione.
Stawy skokowe nisko umiejscowione, nie wykrzywione ani do wewn±trz, ani na zewn±trz. £apy ¶redniej wielko¶ci, o dobrze wysklepionych, zwartych palcach.

RUCH: Elastyczny. Inochód i tocz±cy siê chód s± wadliwe.

OKRYWA W£OSOWA: W³os krótki, przylegaj±cy, twardy w dotyku, b³yszcz±cy.
Umaszczenie: ka¿da ma¶æ jednolita, wielokolorowa lub ³aciata jest dopuszczalna. Niepo¿±dana jest jednak czarna podpalana, czekoladowa i bia³a, je¶li biel obejmuje ponad 80% powierzchni cia³a.

WZROST: Wzrost i waga powinny i¶æ w parze.
Idealna wysoko¶æ w k³êbie wynosi dla psa 46 - 48 cm, dla suki 43 - 46 cm.

WADY: Wszelkie odchylenia od powy¿szego wzorca traktowane s± jako wady i oceniane w zale¿no¶ci od ich stopnia:
- trufla nosowa barwy cielistej,
- Przodozgryz lub ty³ozgryz,
- jasne oczy,
- brodawki na powiekach,
- zbyt d³ugi, ¼le noszony ogon.

UWAGA: Samce musz± mieæ dwa normalnie rozwiniête j±dra umieszczone w mosznie.

Wykonanie © scNET.pl
free counter