Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z us³ugami firmy Google. Wiêcej informacji znajdziesz na stronie 7182601537 Ukryj
847-568-0896
 
ArCADia BIM wspó³pracuje z programem AutoCAD.

ArCADia 10 i ArCADia-ARCHITEKTURA wyró¿nione przez FinancesOnline.
Rozmowa z Jaros³awem Chudzikiem, w³a¶cicielem ArCADiasoft i prezesem firmy INTERsoft.
Rozmowa o codziennych zmaganiach firmy z ponad 20 letnim do¶wiadczeniem na polskim rynku oprogramowania. O tym, ¿e czêsto maj±c na wyci±gniêcie rêki dobre, rodzime produkty siêgamy po znacznie dro¿sze, choæ nie zawsze lepsze, zagraniczne. W koñcu rozmowa o rozwoju, planach na przysz³o¶æ i nadziejach zwi±zanych z ekspansj± zagraniczn±. Zapraszamy do lektury.
ArCADia BIM ma nowe modu³y do projektowania otoczenia budynków.
ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU wraz z bibliotek± ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU jest naszym pierwszym rozwi±zaniem skierowanym do architektów krajobrazu. Program jest czê¶ci± systemu ArCADia BIM, który pozwala tworzyæ cyfrowy model budynku i jego otoczenia. ArCADia BIM otwiera wiele nowych mo¿liwo¶ci przed projektantem, przede wszystkim rozwi±zanie klasy BIM pozwala na lepsz± kontrolê nad projektem. Umo¿liwia podzielenie procesu projektowego miêdzy ró¿nych projektantów a nastêpnie scalenie ich pracy w jeden projekt. ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU umo¿liwia projektowanie obszarów miejskich, parków, placów zabaw, obszarów osiedli miejskich jak równie¿ otoczenia budynków jednorodzinnych. Wraz z bibliotek± obiektów jest u¿ytecznym narzêdziem do zaprojektowania estetycznego i przyjaznego otoczenia budynków.
8445208381
ArCADia-RAMA to program do wykonywania obliczeñ statycznych przestrzennych uk³adów prêtowych. Zosta³a ona poszerzona m.in. o modu³ do wymiarowania stalowych profili wieloga³êziowych, EuroStal BUILT-UP. Wprowadzili¶my równie¿ zmiany w modu³ach R3D3/R2D2, serdecznie zachêcamy do zapoznania siê z wszystkimi nowymi funkcjonalno¶ciami i zmianami w programie.
ArCADia-TERMO zmienia siê w ArCADia-TERMOCAD.
Po blisko 8 latach obecno¶ci na rynku program ArCADia-TERMO do wykonywanie obliczeñ charakterystyki energetycznej budynków, audytów energetycznych, remontowych i audytów efektywno¶ci energetycznej budynków zmienia siê w ArCADia-TERMOCAD. Nowa wersja posiada wbudowany edytor graficzny pozwalaj±cy modelowaæ bry³ê budynku i jest w pe³ni zintegrowana z systemem ArCADia BIM. Zachêcamy do zapoznania siê z nowymi mo¿liwo¶ciami programu.
 
859-888-5310619-230-5958Profil ArCADiasoft Google Plus2033963845(479) 806-74697703238849
<<